top of page
pt hub.JPG

സമതുലിതമായ ശരീരത്തിലെ സമതുലിതമായ മനസ്സ്

DRഎക്സ്FIT

 1-ഓൺ-1

 പരിശീലനം & ഗവേഷണം

കുറിച്ച്

 

DRXFIT, initiated by Dr.Suresh, aims to address the common barriers that prevent people from engaging in regular fitness activities. The approach seems to be centered around providing personalized fitness training and nutrition guidance through various channels such as in-house sessions, online programs, and at "THE PT HUB."

Key Features of DRXFIT:

 1. Personalized Training:

  • Offers customized fitness programs tailored to individual needs and preferences.

 2. Convenience:

  • Provides flexibility by allowing workouts at the convenience of the individuals' chosen locations, whether at home or at "THE PT HUB."

 3. Time Efficiency:

  • Emphasizes short-duration workouts, ranging from 15 to 51 minutes, making it more accessible for individuals with busy schedules.

 4. Motivation:

  • Incorporates motivational support to encourage individuals to stay consistent with their fitness routines.

 5. Nutritional Guidance:

  • Includes nutritional guidance to complement the fitness programs, addressing various medical conditions such as PCOD, Thyroid, Cholesterol, joint issues, and more.

 6. Medical Conditions:

  • Specialized solutions for individuals with specific medical conditions like PCOD, Thyroid, Cholesterol, knee joint problems, spondylitis, slip disc, and other concerns.

 7. Affordability:

  • Offers budget-friendly options, making fitness training more accessible to a wider audience.

 8. Overcoming Barriers:

  • Aims to eliminate common barriers to exercise, such as shyness, laziness, lack of proper guidance, high costs, and confusion about online workout programs.

 9. Holistic Approach:

  • Focuses on overall health and well-being, aiming to prevent health issues and reduce the need for hospital admissions.

By addressing these aspects, DRXFIT seeks to make fitness more inclusive, personalized, and achievable for individuals in India, ultimately promoting a healthier and more active lifestyle. This approach may resonate well with people who have been deterred from regular exercise due to various reasons.

What people can expect:

 • Dedicated Personalized Programs designed according to their time, place and equipment

 • Nutritional guidance considering basic available food

 • Up to 5-minute online (Skype) consultation

 • Motivational forum

 • 24-hour online (chat) support

What DRXFIT expect from Customers:

 • Dedication

 • Commitment

 • Accountability

 • Patience

 • Trust

 • Consistency

Dr Suresh’s advice to customers is:

Don’t look for motivations, don’t look for discounts or sales, no more hero’s, no more excuses, be your own hero, be a motivator, all it matters is being fit and healthy.

There are so many fancy distractors out there but the reality is simple. At DRXFIT, we believe in workout smart not hard.

About

ഡി.ആർ.എസ്

DR
സുരേഷ്


 

ഡോക്ടർ, വ്യായാമ വിദഗ്ധൻ, DRXFIT യുടെ സ്ഥാപകൻ എന്നീ നിലകളിൽ ഡോ. സുരേഷിൻ്റെ ബഹുമുഖ പശ്ചാത്തലം ഫിറ്റ്നസ് വ്യവസായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ ധാരണയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. പരിക്കുകളെ തരണം ചെയ്തതിന് ശേഷം തൻ്റെ ശരീരഘടനയെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ യാത്ര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈദഗ്ധ്യത്തിന് സവിശേഷവും ആപേക്ഷികവുമായ ഒരു മാനം നൽകുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടർ, പേഴ്സണൽ ട്രെയിനർ, ന്യൂട്രീഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, പ്രകൃതിദത്ത ബോഡി ബിൽഡർ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് ആരോഗ്യത്തിനും ഫിറ്റ്നസിനുമുള്ള ഒരു നല്ല സമീപനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

പ്രധാന ഹൈലൈറ്റുകൾ:

 1. വ്യക്തിഗത പരിവർത്തനം:

  • പരിക്കുകളെ തരണം ചെയ്‌ത തൻ്റെ ശരീരഘടനയെ മാറ്റിമറിച്ച ഡോ. സുരേഷിൻ്റെ സ്വകാര്യ യാത്ര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈദഗ്ധ്യത്തിന് വിശ്വാസ്യതയും വ്യക്തിഗത സ്പർശവും നൽകുന്നു.

 2. നൂതന പരിപാടികൾ:

  • "DRS (ഡൈനാമിക് റീകണ്ടീഷനിംഗ് സിസ്റ്റം) ട്രെയിനിംഗ്" വികസനം, ഫിറ്റ്നസ് പ്രോഗ്രാമുകളിലെ നവീകരണത്തോടുള്ള ഡോ. സുരേഷിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത കാണിക്കുന്നു.

 3. ആധിപത്യ വ്യായാമങ്ങളും പരിശീലന തന്ത്രങ്ങളും:

  • ആധിപത്യ വ്യായാമങ്ങളുടെയും പരിശീലന തന്ത്രങ്ങളുടെയും കണ്ടുപിടുത്തം ഫലപ്രദവും അതുല്യവുമായ വർക്ക്ഔട്ട് ദിനചര്യകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഹാൻഡ്-ഓൺ സമീപനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

 4. ബഹുമുഖ വൈദഗ്ധ്യം:

  • ഒരു ഡോക്ടർ, വ്യക്തിഗത പരിശീലകൻ, പോഷകാഹാര വിദഗ്ധൻ, പ്രകൃതിദത്ത ബോഡി ബിൽഡർ എന്നിവരെല്ലാം ശരീരം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും വ്യത്യസ്ത ഉത്തേജകങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നുവെന്നും ഒരു ബഹുമുഖ ധാരണയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

 5. ആഗോള ആഘാതം:

  • ഡോ. സുരേഷ് ആഗോളതലത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം (100,000) ആളുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന പ്രസ്താവന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈദഗ്ധ്യത്തിൻ്റെ വ്യാപകമായ സ്വാധീനത്തെ അടിവരയിടുന്നു.

 6. സമഗ്രമായ സമീപനം:

  • മെഡിക്കൽ പരിജ്ഞാനം, വ്യക്തിഗത പരിശീലന അനുഭവം, പോഷകാഹാര വൈദഗ്ദ്ധ്യം, ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഉൾക്കാഴ്ചകൾ എന്നിവ സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് ഫിറ്റ്നസിനും ക്ഷേമത്തിനും ഒരു സമഗ്രമായ സമീപനം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഡോ. സുരേഷിൻ്റെ കഴിവുകളുടെയും അനുഭവങ്ങളുടെയും അതുല്യമായ സംയോജനം അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഫിറ്റ്‌നസ് വിദഗ്ധൻ മാത്രമല്ല, ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ശരീരശാസ്ത്രപരവും പോഷകപരവുമായ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ധാരണയുള്ള വ്യക്തി കൂടിയാണ്. നൂതന പരിപാടികൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനും പരിശീലന തന്ത്രങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് സംഭാവന നൽകുന്നതിനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവ് വ്യക്തികളെ അവരുടെ ഫിറ്റ്നസ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൻ്റെ ആഗോള വ്യാപനം ഫിറ്റ്‌നസ് വ്യവസായത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതികളുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെ കൂടുതൽ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

Instructors

ഉണർന്ന് വ്യായാമം ചെയ്യുക.

ബന്ധപ്പെടുക

ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത്:

നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഓൺലൈനിൽ ഞങ്ങളെ സമീപിക്കാം

ഞങ്ങളുടെ വിലാസം:

126/b, കോറമംഗല, ബാംഗ്ലൂർ, കർണാടക, ഇന്ത്യ. പിസി-560034

ഫോൺ:

+91 9620162007

Thanks for submitting!

bottom of page